Kapat

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan

Teklif, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme yahut devralma” kısmında değişiklik yapıyor, “hakim durum testi” yanına Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan “etkin yarışmanın değerli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor.

Buna nazaran, bir ya da birden çokça teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, memleketin bütünü yahut bir kısmında rastgele bir mal yahut hizmet piyasasındaki dinamik yarışmanın değerli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak formda birleşmeleri yahut rastgele bir teşebbüsün ya da kişinin, öbür bir teşebbüsün mal varlığını yahut paydaşlık haklarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine idarede hak sahibi olma salahiyeti veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka karşıt ve yasak olacak.

Yarışma Şurası, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine yahut resen, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun’un “rekabeti sınırlayıcı ittifak, koordinasyonlu fiil ve kararlar”, “hakim durumun berbata kullanılması”, “birleşme yahut devralma” unsurlarının ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine yarışmanın tesisi için bölgesine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belli başlı faaliyetlerini yahut iştirak haklarını ya da mal varlıklarını devretmeleri formundaki yapısal önlemleri en son kararında bildirecek.

Davranışsal ve yapısal önlemler, ihlalle orantılı ve ihlalin tesirli biçimde sona erdirilmesi için gerekli olacak. Yapısal önlemlere ama daha evvel getirilen davranışsal önlemlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal önlemlerin sonuç vermediğinin sonuncu kararlarla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine yapısal önleme uyması için en az 6 ay müddet verilecek.

Teklifle mahsusen kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati değeri haiz olan bölgesinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor. Yanında incelemelerde; “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü datalarını ve evraklarını inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” düzenlemesi getiriliyor.

Yarışma Kurumunun lider yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılıyor.

Teklifle, Anayasa Duruşmasının iptal kararı doğrultusunda, Yarışma Kurumunun işçi takım unvanları, takım raddeleri ile sayılarına ait temel kurallar açık olarak düzenleniyor.

Soruşturma konusu yapmayabilecek

Yarışma Konseyi, pazar hakkı ve ciro üzere ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, nahiye yahut müşteri paylaşımı ve arz ölçüsünün kısıtlanması üzere açık, ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada yarışması kayda paha ölçüde kısıtlamayan ittifak, koordinasyonlu aksiyon ve teşebbüs birliği karar ve fiillerini soruşturma konusu yapmayabilecek. Böylelikle kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha kıymetli ihlallere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile Türk yarışma hukuku mevzuatına, AB mevzuatında nokta alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.

Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan yarışma problemlerinin giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Şura laf konusu taahhütler yoluyla yarışma sıkıntılarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına yahut açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.

Rakipler arasında fiyat tespiti, ortam yahut müşteri paylaşımı ya da arz ölçüsünün kısıtlanması üzere açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Şura bir karar verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar soruşturma açabilecek:

– Kararın alınmasına temel oluşum eden rastgele bir ögede esaslı değişiklik olması,

– İlgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere hilâf davranmaları,

– Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış yahut yanıltıcı malumata dayanılarak verilmiş olması.

Soruşturmaya başlanmasından sonra konsey, ilgililerin talebi üzerine yahut resen, soruşturma sürecinin süratli bitirilmesinden doğacak usuli yararları ve ihlalin varlığına yahut kapsamına ait görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma yordamını başlatabilecek.

Heyet, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs yahut teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun bildirisine kadar uzlaşabilecek.

Bu çerçevede Şura, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir mühlet verecek. Verilen müddet geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının bölge aldığı bir sonuncu kararla soruşturma sonlandırılacak.

“İdari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek”

Uzlaşma metodu sonucunda idari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek.

Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde bölge alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacak.

Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurul’a göndermeleri bildirim edilecek. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirecek ve bu da tüm Şura üyeleri ile ilgili taraflara bildirilecek. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe yanıt verebilecekler. Haklı münasebetler sunulması halinde bu mühletler bir sefere mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilecek.

Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı kararında olacak. Şura Lider ve üyeleri ile Kurum işçisi, vazifeleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen cürümler bakımından kamu vazifelisi sayılacak.

Konsey yönetici ve üyeleri ile kurum işçisinin cezai ve hukuksal sorumluluğuna ait olarak Bankacılık Kanunu’nun cezaları düzenleyen unsuru kıyasen uygulanacak.

Işçi takımlarıyla ilgili düzenleme

Yarışma Kurumunda inceleme mütehassısı takımında bulunanlar yarışma bilirkişisi takımlarına ve kıdemli koordinatör ile mesleksel koordinatör takımında bulunanlar yarışma başuzmanı takımlarına; kurum danışmanı, Lider danışmanı, idari koordinatör, yönetici, araştırma bilirkişisi, basın danışmanı, sistem çözümleyici, olgu muhabere kompetanı, programcı ve idari hizmet yetkilisi, idari hizmet eksperi takımlarında bulunanlar araştırmacı takımlarına, garaj şefi takımında bulunanlar şoför takımına kadro aşamalarıyla atanmış sayılacak.

Araştırmacı takımına atananlar, kurumca gereksinim duyulan işlerde görevlendirilecek.

KAYNAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: