Kapat

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı düzenlemeye nazaran, infaz hakimliğinin mevcut vazifeleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de eklenecek.

İnfaz Hakimliği Kanunu’nun hedefi, yapılan düzenlemeye entegrasyon sağlaması için, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen sair hizmetleri noktasına getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar.” biçiminde değiştirilecek.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve öteki kanunlarla verilen hizmetleri yanına getirmek emeliyle her vilayet merkezi ile kesimlerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Şurasının (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı taraflarda birden ziyade infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet encümenlerince farklı duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları vilayet yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı etrafı, kuruldukları bölge merkezi ve kazalar ile bunlara isimli taraftan bağlanan kazaların idari hadleri olacak.

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan bölgelerde, büyükşehir belediyesi hudutları içerisindeki vilayet ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı muhiti, vilayet yahut kaza sonlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı etrafının değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı noktaya nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu tarafta infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Kanunla, infaz yargıçlarına yeni hizmetler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza vakit aşımı ve hükümlünün mevti hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut vesair mevzuat kararlarına karşıt olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildirimden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da infaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni vazifeler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut inanılmaz kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Karar katılaştıktan sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata karşın 30 gün içinde seçenek önlemin gereklerinin konumuna getirilmesine başlanmaması yahut başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa müddetli mahpus cezasının külliyen yahut kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek önlemin, hükümlünün elinde olmayan nedenlerle mekanına getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince önlem değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi; mağdurun yahut kamunun uğradığı zararın motamot iade, kabahatten evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle büsbütün giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun yanına getirilmesi halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü; kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından ayan hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında özgür meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama günahının, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı, kişinin konumuna getirdiği kamu hizmeti nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı orantısında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat orantısında yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları artacak

Kanunun kabahat saydığı fiilleri işlemek maksadıyla örgüt kuranlar yahut yönetenlerin örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından emel kabahatleri işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları mahpus cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Günah işlemek maksadıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlara verilen 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası ise 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı. 

Yarar elde etmek hedefiyle gayrısına ödünç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 500 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Günahın bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. 

Gebelerin tutuklanması konumuna isimli denetim

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan bayan şüphelinin, tutuklanması mahalline isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci kademe duruşması de isimli denetim kararı ve tutuklama kararı verebilecek.

Terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak günahları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan mahkum olanlar ile 2. kez mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı kabahatlerden yekun 3 yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar hakkında verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında alanına getirilecek. 

Taksirli cürümlerden yekun 5 yıl yahut daha az mühletle mahpus cezasına mahkum olanlar, isimli para cezası, infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu yeterince tazyik hapsine tabi tutulanlar için de verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında alanına getirilecek.

Hükümlülerin gizli ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına; ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği hedefiyle konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını uygun niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yanına getirerek geçirmiş ve uygulanan uygunlaştırma programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin konseyinin görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun 10 yıl ve daha çokça mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler, kasten öldürme günahları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümler ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatalarından mahkum olanların örtülü ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem heyeti kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut gayrı bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem heyeti kararıyla saklı ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Kınamadan sair bir disiplin cezası alıp, bu cezası mutlaklaşmış olanlar yahut asayiş ve sistemin sağlanması emeliyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile, aksiyonu, kurum tertibi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem konseyi kararıyla örtülü ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Açık ceza infaz kurumu koşullarına yahut çalışma koşullarına armoni sağlayamayacakları saptananlar, yönetim ve gözlem şurasının kararı ve infaz yargıcının onayıyla örtük ceza infaz kurumlarına gönderilecek. 

Hükümlülerin, günah ve ceza cinslerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri vadelere, saklı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların örtülü ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve vesair hususlara ait yordam ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

Evlat hükümlülere ayda bir görüşme imkanı

Evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir kere görüşme imkanı tanınacak. Evlat hükümlüler, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilme imkanına sahip olacak.

TBMM Umumi Konseyinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, mahpus cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan hatunlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu şahısların sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün marazının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere farz ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet başsavcılığınca bir yılı geçmeyen vadelerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Fakat bu ara verme iki kezden ziyade olamayacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi hedefiyle gerektiğinde konutta, iş mahallinde ve kamuya açık olmayan örtük sahalarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun arama kararına ait kararları uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimince verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu vazifelilerinin murakabesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortamlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlarca barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu biçimde çalıştırılan vade, azami vade hududuna bakılmaksızın kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek müddete ek edilecek.

Kanunla, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu konumlar de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu mahallerde gerçekleştirdiği disipline muhalif hareket ve lafları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren aksiyonlar arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile öbür bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kimselerle görüşmek” de eklendi.

Bir günden 10 güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren hareketler arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da dahil edildi.

Evlat hükümlülerle ilgili düzenlemeler

Evlat hükümlülerin hayat sahalarında dikkat etmesi gereken aklık, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve gereçlerin tasarrufu, kabahat örgütlerine ilişkin afiş, pankart, işaret üzere eşyaların asılmasına ait belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle evlat hükümlülerin kurum disiplinini bozacak aksiyonlardan kaçınması ile caydırıcılığın sağlanması ve evlatların daha ziyade eğitim ve düzgünleştirme faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Kanunla disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen iki günlük vade beş güne çıkarılıyor. Buna nazaran soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanacak. Firar halinde bu müddet hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlayacak. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin konseyine sunulacak. Soruşturma mühleti aksiyonun ve soruşturmanın niteliğine nazaran infaz yargıcının yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilecek.

Maddeyle evladın yüksek yararı prensibi dikkate alınarak evlatlar hakkında verilen odaya kapatma cezasının infazına, infaz yargıcının onayıyla başlanabileceği karar altına alınıyor. Başkaca hücre cezası yanına uygulanacak ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasının vadeleri belirleniyor.

Evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir kez görüşme imkanı tanınacak. Başkaca evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesi imkanı sağlanıyor. Buna nazaran evlat hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen merasim yahut anma günü ya da veladet günlerinde evlatların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Evlat hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı hususî müsaadeler noktasına, kurum yönetiminin elverişli gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu vilayet sonları içinde gündüzleri olurunu geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlünün hafta ahir bir gün, kurum yönetiminin münasip gördüğü vade kadar, kurum dışına çıkmasına müsaade verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı yahut gençlik merkezi üzere imkanlarından yararlandırılabilecek.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan öbür kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken müddetin üç aydan çokça olması gerekecek.

Salıverilmeden yararlanmak için güzel hal kuralı

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz mühletini âlâ halli olarak geçirmesi gerekecek.

TBMM Umumî Konseyinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a nazaran, hükümlüye, kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Başkaca hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış vadeli ve vadesiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek.

Kurum disiplinini, nizamını yahut güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin güzelleştirilmesi gayesine ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve icmalleri kapsayan yayınlar hükümlüye verilmeyecek. Fakat ilan ve reklamın muvakkat vadeyle kesilmesi hali, bu kararın dışında olacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Yabancı lisanda yayımlanmış gazete ve mecmuaların ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle açık ve saklı infaz kurumlarındaki hükümlülere, ağır hastalık yahut doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılma imkanı sağlanıyor.

Saklı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan ikram kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor. Buna nazaran, saklı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir kere, ayrıyeten diyaneti bayram, yılbaşı yahut kendi veladet günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Evlat ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan hatun hükümlüler, yönetim ve gözlem konseyi tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen devir dilimi dışında da ikram kabul edebilecek. Bunun esas ve yolları yönetmelikle belirlenecek.

Hükümlülerin talimi ile imtihanlara ait metot ve esaslar yönetmelikle düzenlenebilecek.

Hükümlülerin kıymetlendirilmesi ve uygun halin belirlenmesi

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının nizam ve güvenliği maksadıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını âlâ niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz konumuna getirip getirmediği, uygulanan güzelleştirme programlarına nazaran toplulukla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar cürüm sürece ve mağdura yahut diğerlerine zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında yönetim ve gözlem konseyi tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı düzgünleştirme ve eğitim talim programları ile spor ve içtimaî faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, öteki hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu vazifelileri ve dışarıyla olan alakaları, işlediği cürümden ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına ahengi ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden evvelki hayatına ait malumat ve evraklar de istenebilecek.

Yekun 10 yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör günahları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak günahları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen günahlar, kasten öldürme hataları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve gözlem konseyine cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

Başkaca yönetim ve gözlem heyetine cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme heyeti üyesi ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı bölge yahut kaza müdüriyetleri tarafından belirlenen birer kompetan kişi katılacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait olarak tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin yine değerlendirilmeye tabi tutulma mühletleri bir yılı geçemeyecek.

Salgın nedeniyle dönemeyenlere ceza verilmeyecek

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen günahlarla ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından farz görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla ilgili makamın ve cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile süreksiz vadelerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Kanunla, hükümlülerin mazeret müsaadesini kullanabilmesi için ceza infaz şuralarında uygun halli olarak geçirmesi gereken vade de kısaltılıyor. Hasta ziyareti gayesiyle verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye koordinasyonlarını sağlamak hedefiyle verilen şahsi müsaade vadesi üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere zarurî hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü müsaadeden dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Olurdan dönmeyen yahut iki günden ziyade bir müddet geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha şahsi müsaade verilmeyecek.

Duraksama durumunda infaz hakimi karar verebilecek

Mahkumiyet kararının tahlilinde duraksama olursa yahut sonradan yürürlüğe giren kanun kararının Türk Ceza Kanunu kapsamında kıymetlendirilmesi gerekirse kararı veren duruşmadan çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen yahut külliyen yanına getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda, infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi yahut konumuna getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. Bu kapsamda yapılan müracaatlar cezanın infazını ertelemeyecek lakin duruşma yahut infaz hakimliği, hadisenin özelliğine nazaran infazın ertelenmesine yahut durdurulmasına karar verebilecek.

Birden çokça karardaki cezaların koşullu salıverilme müddetinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde yekuna (içtima) kararları, infaz hakimliği tarafından verilecek. 

Başkaca, isimli para cezasının ödenmemesi nedeniyle mahpus cezasına çevrilen lakin öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü bölgesine getirmeyen hükümlünün, bu mahpus cezasının da vadeli mahpus cezalarında olduğu üzere yekuna kararına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de ekleniyor.

Kanunla Türk Ceza Kanunu’nda konum alan kısa periyodik mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran hükümlü, bildiri olunan ödeme buyruğu üzerine zahir vade içinde isimli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma vadesi, en az iki saat ve en ziyade sekiz saat olacak halde kontrollü bağımsızlık müdürlüğünce belirlenecek.

Kontrollü muaflık müddetleri

Kanunla, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da konum alan, açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az müddet kalanların cezalarının kontrollü hürlük önlemi altında infazına imkan veren düzenleme koruma ediliyor. Buna nazaran, açık ceza infaz kurumunda yahut evlat eğitim konutunda bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az vade kalan uygun halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü muaflık önlemi uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu yönetimince hazırlanan kıymetlendirme raporu dikkate alınarak, kararın infazına ait süreçleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu mahal infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma kaideleri oluşmasına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan yahut bu nedenle gizli ceza infaz kurumuna geri gönderilen âlâ halli hükümlüler, gayri koşulları da taşımaları halinde infaz yordamından yararlanabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü muaflık önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği sav olunan ve cezasının alt haddi bir yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir günahtan ötürü kamu davası açılmış olması halinde, Kontrollü Muaflık Müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine mahal olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına kontrollü hürlük önlemi uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

Koşullu salıverilme kaideleri

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz vadesini güzel halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, gayrı vadeli mahpus cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Gelgelelim Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama kabahati, azap, cinsî hücum, reşit olmayanla cinsî münasebet, cinsî taciz hatalarından vadeli mahpusa mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti kabahatinden mahpus cezasına mahkum olan evlatlar, devlet istihbarat hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Kanunu kapsamına giren kabahatlerden mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, şahsi hayata ve hayatın bâtın sahasına karşı hatalarından periyodik mahpus cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Başkaca, kabahat işlemek için örgüt kurmak yahut yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen cürümler ile Terörle Savaş Kanunu kapsamına giren cürümlerden mahkum olan evlatlar hakkında koşullu salıverilme orantısı üçte iki olarak uygulanacak. 

Koşullu salıverilme orantısı üçte ikiden çokça olan cürümler bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme orantısı uygulanacak.

İnfaz hakimi ayrıyeten, iki yılı geçmemek üzere murakabe müddeti içinde hükümlünün Kontrollü Hürlük Müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar mucibince Kontrollü Özgürlük Müdüriyeti, risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak hükümlüyü, sınırlı bir kesimde kontrol ve gözetim altında bulundurma, belirlenen taraf yahut yerlere gitmeme belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir yahut birden ziyadesine tabi tutacak. Kontrollü Hürlük Müdüriyeti hükümlünün risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecek.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz süreçlerinin yapıldığı taraf infaz hakimliğine verilecek. İnfaz hakimi, bu raporu münasip bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine evrak üzerinden karar verecek. Raporu tutarlı bulmadığı takdirde münasebetini kararında gösterecek. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.

Mükerrer günahlar

Tekerrür halinde işlenen kabahatten ötürü mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Maddeyle, mükerrirler bakımından birden çokça müddetli mahpus cezasına mahkumiyet halinde en çokça 32 yılın ceza infaz kurumunda uygun halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Başkaca, bu düzenlemeye nazaran periyodik mahpus cezası durumunda “dörtte üçünün” düzgün halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme orantısı da “üçte ikisinin” düzgün halli geçirilmesi formunda yine belirlenecek. Fakat, koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden çokça olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

Bu mühletler, cinsî atak, evlatların cinsî istismarı cürmü, reşit olmayanla cinsî ilgi hatası, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti günahı binaenaleyh mahpus cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme orantısı dörtte üç olarak uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü muaflık önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu müddet 2 aylık mühletlerle 3 defa uzatılabilecek.

TBMM Umumi Heyetinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, infaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen kabahatlerde yekun bir yıl altı ay, taksirle öldürme cürmü hariç olmak üzere taksirle işlenen hatalarda ise yekun üç yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasının, her hafta cuma saat 19.00’da girmek ve pazar günleri tıpkı saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve sonraki gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.

Mahkumiyete mevzu kabahat nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, cürümden evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle büsbütün giderilmesine dair türel sorumlulukları saklı kalmak üzere; bayan, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş kimselerin mahkum oldukları yekun bir yıl, 70’i bitirmiş kimselerin mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş kimselerin mahkum oldukları yekun dört yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Yekun 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü hatunların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için hatunun doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek. Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından gayrı birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz tatbikine ait kararını kaldıracak.

Cezanın hususî infaz yöntemine nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek.

İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın şahsi infaz adabına nazaran çektirilmesi sırasında bu metodun uygulanmasına son verebilecek. Kişisel infaz tarzının gereklerinin tasdikli bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu adabın uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Kişisel infaz yordamına nazaran geçirilen müddet, infaz aşamasında mahsup edilecek. 

Bu kararlar, terör cürümleri ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümlerinden ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlardan mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

Kontrollü bağımsızlık 3 yıla çıkıyor

Bakıma muhtaç ve dışarıda müdafaasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş kümesindeki evlatlar, tutuklu validenin yanında barınabilecek.

Ana, peder, eş, kardeş, evlat, eşin ana yahut pederinden birinin yaşamsal tehlike oluşturacak illeti hallerinde tutukluya bir sefere mahsus olmak üzere verilen müsaade, taban bir ay arayla yekun iki keze çıkarılacak.

Kontrollü özgürlükten yararlanma mühleti 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen cürümler bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe yahut kardeşe, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bireye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, azap, eziyet günahı ile cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümler, şahsi hayata ve hayatın saklı sahasına karşı kabahatler, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürmü ile Terörle Savaş Kanunu kapsamına giren kabahatler kapsam dışı kalacak.

Yaş düzenlemesi

Laf konusu tarihe kadar işlenen cürümlerden, istisna sayılan kabahatler hariç, 0-6 yaş kümesi evladı bulunan hatun hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu vade, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadelerde azami müddet haddine bakılmaksızın kontrollü bağımsızlık uygulanacak. “İyi halli” olmak koşuluyla örtülü ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu müddetler tasdikli olabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü özgürlük uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği sav edilen ve cezasının alt sonu 1 yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir hatadan ötürü soruşturma başlatılması halinde, kontrollü hürlük müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya nokta olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, kontrollü muaflık uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Kanunla 30 Mart 2020’ye kadar işlenen günahlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine nazaran belirlenen koşullu salıverilme mühletinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

31 Mayıs’a kadar olurlu sayılacaklar

Kontrollü hürlük için düzgün halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlayacak. Hükümlünün kontrollü bağımsızlık müdüriyetine başvurma mühleti, Kovid-19 nedeniyle 5 gün alanına, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak. 

Ayrıyeten Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile örtük ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve sair kontrollü özgürlük önleminden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak.

Vade üç defa uzatılabilecek

Salgının devam etmesi halinde bu müddet, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her keresinde 2 ayı geçmemek üzere 3 kere uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda yan verilen devletin güvenliğine karşı işlenen kabahatler, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı işlenen hatalar, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren hatalar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen günahlar hariç olmak üzere, yekun mahpus cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha ziyade olanlar ise 3 ayını gizli ceza infaz kurumunda geçirmiş olan düzgün halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında olurlu sayılacaklar. Kelam konusu müddetin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında müsaade hakkından yararlanacak. Bu karar, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

Kanunla, Evlat Muhafaza Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Suça sürüklenen evlatların, tekrar hata işlemelerinin engellenmesine yönelik olarak Kontrollü Hürlük Müdüriyeti tarafından takip edilen evlat için isimli denetim mühletince rehberlik edecek bir eksper görevlendirilecek ve evlat hakkında yapılacak gereksinim değerlendirmesine nazaran güzelleştirme çalışmaları yürütülecek.

Kontrollü muaflık uygulaması elektronik cihazlarla da yapılabilecek

Kontrollü bağımsızlık pratiği kapsamında, hükümlünün takibi, isteği alınarak kendisine ilişkin elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Kanuna nazaran, isimli denetime ait birtakım önlemleri takip etme hizmeti, kontrollü bağımsızlık müdüriyetinin hizmet meydanından çıkarılacak.

Kontrollü hürlük pratiği kapsamında, kuşkulu, sanık ve hükümlünün takibi, isteği alınarak kendisine ilişkin elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Kontrollü özgürlük önlemi altında bulunan ve kontrollü özgürlük müdüriyeti tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte fiyatsız çalıştırılma yükümlülüğünü yanına getirirken mutat vasıtayla yaptıkları yol masrafları müdüriyet bütçesinden, iaşe sarfiyatları ise çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

Kaçakçılıkla Savaş Kanunu kapsamında, kaçakçılık fiiline bahis eşyanın kıymetinin “hafif” olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, “pek hafif” olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek.

Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’nda düzenlenen kabahatler bakımından kovuşturma evresinde de faal pişmanlık kararları uygulanacak. Faal pişmanlık kararları, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek, edilmemesi halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Cumhuriyet savcısı adabına münasip olarak ihtar yapmışsa, hakimin yine ihtarına gerek olmayacak.

Haklarında karar verilmiş olup da belgesi infaz aşamasında olanlar, 90 gün içinde günah konusu eşyanın gümrüklenmiş kıymetinin iki katı kadar parayı Kaynağa ödedikleri takdirde faal pişmanlık kararlarından yararlanabilecek.

Yargı ve ceza infaz kurumları işçisi atamalarında değişiklik

Kanunla, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet meydanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut sahalardan mezun olanlara da öncelik tanınacak.

Birinci defa devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi imtihanda başarılı olanların kelamlı ve gerektiğinde uygulamalı imtihanlarının bir kısmı ya da tamamı, adalet encümeninin yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak imtihan heyetlerince da yapılabilecek.

Kanunla, Terörle Savaş Kanunu’na, müddetli mahpus cezaları bakımından düzenlenen koşullu salıverilme orantısının, dörtte üç olarak uygulanması kararı eklenecek.

İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve getiriler hariç olmak üzere karlarının yüzde 30’unu aşmamak üzere; işyurtlarında vazifeli işçi, personel ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net fiyatının yüzde 50’sini geçmemek üzere ve çalıştıkları mühlete nazaran kar behresi ödenebilecek.

Dağıtılan kar hakkından kalan ölçü işyurtları kurumunda toplanarak, bu ölçüden işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz konseylerinde çalışan çalışana, yıllık net fiyatının yüzde 10’unu geçmemek üzere kar hakkı ödenebilecek. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir kere yapılacak.

Üstün uğraş ve muvaffakiyet gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli çalışanlar da dahil ceza infaz kurumunda çalışan işçiye, kar hissesi ödeme tavanının yüzde 30’una kadar teşvik ödemesi yapılabilecek.

Umum Şurada görüşmelerin tamamlanmasının akabinde yapılan oylamaya 330 milletvekili katıldı. 51 milletvekili ret oyu verirken, 279 milletvekili kabul istikametinde oy kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin yasalaşmasının akabinde hatıra fotoğrafı çektiren milletvekillerine, toplumsal uzaklığa dikkat etmelerini söyledi.

Bu arada MHP Umumi Yöneticisi Devlet Bahçeli de teklifin Umumî Heyet görüşmelerini takip etmek üzere Meclise geldi. Koronavirüsle savaş önlemleri kapsamında tıbbi maske takan Bahçeli, Umumî Heyet Salonu’na, AK Parti ve MHP milletvekillerinin alkışları arasında girdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin akabinde birleşimi bugün saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

 

AA

KAYNAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: